pr社福利姬资源合集

pr社福利姬资源合集

脉在肌肉以上曰浮,在肌肉之下曰沉。 如梧桐子大,朱为衣。

须用杉木皮夹缚之。少腹急引,谓气上冲,更少腹引阴急痛,乃阴阳易病也,宜烧散。

 故伤寒表热则恶寒,当汗;里热则发热而当下之。夫疟者邪热与卫气并则作发,而不并则休止也。

 夫痈疽之名,虽有二十,而其要有二。若服理中汤不应者,此属下焦滑脱,宜赤石脂禹余粮汤固涩。

阴变而阳者,其证少,不复能为阳矣,故多死。心腹引胁硬满痛,干呕尿秘十枣攻。

 二味为末,先将此末每服一钱半,米饭调服。然阳变阴者,其证多,犹可返于阳,故多生。

Leave a Reply