ShowGirl模特超高清写真图片16P陈雨涵

ShowGirl模特超高清写真图片16P陈雨涵

 【主治】腹中冷痛,煮服甚效。有结实者,有无实者。

以好酒三斗渍三十日。弘景曰∶武功、斜谷西岭,俱近长安。

【集解】时珍曰∶朱砂根生深山中,今惟太和山人采之。取自然汁,可伏硫、砒,制汞。

叶生茎端,状如伞。 若要止痛止血,即用尾。

一切气,霍乱转筋。血属阴,恶燥,故油以润之。

又方∶缩砂仁、炮附子、干姜、浓朴、陈橘皮等分。时珍曰∶凡采得连苗曝干,以火燎去苗及毛。

Leave a Reply